DANH SÁCH NGƯỜI CHƠI

 1. Trần Mạnh mã dự thưởng 1020
0 0 0 0

LỊCH SỬ QUAY THƯỞNG

 1. Ngày quay 02/08/2021 14:13 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 2. Ngày quay 02/08/2021 14:09 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 3. Ngày quay 01/08/2021 19:42 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 4. Ngày quay 01/08/2021 18:41 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 5. Ngày quay 01/08/2021 18:40 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 6. Ngày quay 01/08/2021 18:39 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 7. Ngày quay 01/08/2021 18:29 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 8. Ngày quay 01/08/2021 18:29 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 9. Ngày quay 01/08/2021 18:29 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 10. Ngày quay 01/08/2021 18:29 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 11. Ngày quay 01/08/2021 18:28 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 12. Ngày quay 01/08/2021 18:24 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 13. Ngày quay 01/08/2021 18:23 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 14. Ngày quay 01/08/2021 18:19 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 15. Ngày quay 01/08/2021 18:18 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 16. Ngày quay 01/08/2021 18:17 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 17. Ngày quay 01/08/2021 18:16 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 18. Ngày quay 01/08/2021 18:16 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 19. Ngày quay 01/08/2021 18:15 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 20. Ngày quay 01/08/2021 18:15 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 21. Ngày quay 01/08/2021 18:09 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 22. Ngày quay 01/08/2021 18:09 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 23. Ngày quay 01/08/2021 18:09 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 24. Ngày quay 01/08/2021 18:09 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 25. Ngày quay 01/08/2021 18:08 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 26. Ngày quay 01/08/2021 18:05 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 27. Ngày quay 01/08/2021 18:03 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 28. Ngày quay 01/08/2021 18:03 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 29. Ngày quay 01/08/2021 18:02 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 30. Ngày quay 01/08/2021 18:02 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 31. Ngày quay 01/08/2021 18:02 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 32. Ngày quay 01/08/2021 17:54 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 33. Ngày quay 01/08/2021 17:24 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 34. Ngày quay 01/08/2021 17:24 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1020
 35. Ngày quay 01/08/2021 17:20 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1020
 36. Ngày quay 01/08/2021 17:20 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1020
 37. Ngày quay 01/08/2021 17:19 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1020
 38. Ngày quay 01/08/2021 17:17 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1020
 39. Ngày quay 01/08/2021 17:17 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1020
 40. Ngày quay 01/08/2021 17:06 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 41. Ngày quay 01/08/2021 16:55 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 42. Ngày quay 01/08/2021 16:20 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 43. Ngày quay 01/08/2021 16:15 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 44. Ngày quay 01/08/2021 15:49 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 45. Ngày quay 01/08/2021 15:34 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 46. Ngày quay 01/08/2021 15:26 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 47. Ngày quay 01/08/2021 14:43 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 48. Ngày quay 01/08/2021 14:40 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 49. Ngày quay 01/08/2021 14:40 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 50. Ngày quay 01/08/2021 14:40 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 51. Ngày quay 01/08/2021 12:34 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 52. Ngày quay 01/08/2021 10:52 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 53. Ngày quay 01/08/2021 10:51 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 54. Ngày quay 01/08/2021 10:51 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 55. Ngày quay 01/08/2021 10:50 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 56. Ngày quay 01/08/2021 06:54 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 57. Ngày quay 28/07/2021 00:33 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 58. Ngày quay 23/07/2021 09:24 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 59. Ngày quay 23/07/2021 09:24 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 60. Ngày quay 23/07/2021 09:24 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 61. Ngày quay 28/06/2021 11:17 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1011
 62. Ngày quay 28/06/2021 11:17 người thắng Hoàng Văn Hương - 0975640181 mã dự thưởng 1013
 63. Ngày quay 28/06/2021 11:16 người thắng Hoàng Văn Hương - 0975640181 mã dự thưởng 1013
 64. Ngày quay 28/06/2021 10:05 người thắng Minh Phương - 0326187289 mã dự thưởng 1016
 65. Ngày quay 28/06/2021 10:03 người thắng Minh Phương - 0326187289 mã dự thưởng 1016
 66. Ngày quay 27/06/2021 08:01 người thắng Bằng - 0376819115 mã dự thưởng 1015
 67. Ngày quay 26/06/2021 23:38 người thắng Nguyễn Việt Anh - 0839529972 mã dự thưởng 1017
 68. Ngày quay 26/06/2021 23:15 người thắng Nguyễn Việt Anh - 0839529972 mã dự thưởng 1017
 69. Ngày quay 26/06/2021 23:14 người thắng Nguyễn xuân hải phong - 0926795224 mã dự thưởng 1007
 70. Ngày quay 26/06/2021 22:42 người thắng Nguyễn Văn Nam - 0967079917 mã dự thưởng 1010
 71. Ngày quay 26/06/2021 22:42 người thắng Nguyễn Tiến - 0969623190 mã dự thưởng 1009
 72. Ngày quay 26/06/2021 22:27 người thắng Bằng - 0376819115 mã dự thưởng 1015
 73. Ngày quay 26/06/2021 22:26 người thắng Nguyễn xuân hải phong - 0926795224 mã dự thưởng 1007
 74. Ngày quay 26/06/2021 22:24 người thắng Nguyễn xuân hải phong - 0926795224 mã dự thưởng 1007
 75. Ngày quay 26/06/2021 22:23 người thắng Nguyễn Tiến - 0969623190 mã dự thưởng 1009
 76. Ngày quay 26/06/2021 22:21 người thắng Hoàng Văn Hương - 0975640181 mã dự thưởng 1013
 77. Ngày quay 26/06/2021 22:20 người thắng Khúc Duy Phú - 0936709846 mã dự thưởng 1008
 78. Ngày quay 26/06/2021 22:12 người thắng Minh Phương - 0326187289 mã dự thưởng 1016

DANH SÁCH NGƯỜI CHƠI

 1. Trần Mạnh mã dự thưởng 1020

LỊCH SỬ QUAY THƯỞNG

 1. Ngày quay 26/06/2021 22:12 người thắng Minh Phương - 0326187289 mã dự thưởng 1016
 2. Ngày quay 26/06/2021 22:20 người thắng Khúc Duy Phú - 0936709846 mã dự thưởng 1008
 3. Ngày quay 26/06/2021 22:21 người thắng Hoàng Văn Hương - 0975640181 mã dự thưởng 1013
 4. Ngày quay 26/06/2021 22:23 người thắng Nguyễn Tiến - 0969623190 mã dự thưởng 1009
 5. Ngày quay 26/06/2021 22:24 người thắng Nguyễn xuân hải phong - 0926795224 mã dự thưởng 1007
 6. Ngày quay 26/06/2021 22:26 người thắng Nguyễn xuân hải phong - 0926795224 mã dự thưởng 1007
 7. Ngày quay 26/06/2021 22:27 người thắng Bằng - 0376819115 mã dự thưởng 1015
 8. Ngày quay 26/06/2021 22:42 người thắng Nguyễn Tiến - 0969623190 mã dự thưởng 1009
 9. Ngày quay 26/06/2021 22:42 người thắng Nguyễn Văn Nam - 0967079917 mã dự thưởng 1010
 10. Ngày quay 26/06/2021 23:14 người thắng Nguyễn xuân hải phong - 0926795224 mã dự thưởng 1007
 11. Ngày quay 26/06/2021 23:15 người thắng Nguyễn Việt Anh - 0839529972 mã dự thưởng 1017
 12. Ngày quay 26/06/2021 23:38 người thắng Nguyễn Việt Anh - 0839529972 mã dự thưởng 1017
 13. Ngày quay 27/06/2021 08:01 người thắng Bằng - 0376819115 mã dự thưởng 1015
 14. Ngày quay 28/06/2021 10:03 người thắng Minh Phương - 0326187289 mã dự thưởng 1016
 15. Ngày quay 28/06/2021 10:05 người thắng Minh Phương - 0326187289 mã dự thưởng 1016
 16. Ngày quay 28/06/2021 11:16 người thắng Hoàng Văn Hương - 0975640181 mã dự thưởng 1013
 17. Ngày quay 28/06/2021 11:17 người thắng Hoàng Văn Hương - 0975640181 mã dự thưởng 1013
 18. Ngày quay 28/06/2021 11:17 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1011
 19. Ngày quay 23/07/2021 09:24 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 20. Ngày quay 23/07/2021 09:24 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 21. Ngày quay 23/07/2021 09:24 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 22. Ngày quay 28/07/2021 00:33 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 23. Ngày quay 01/08/2021 06:54 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 24. Ngày quay 01/08/2021 10:50 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 25. Ngày quay 01/08/2021 10:51 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 26. Ngày quay 01/08/2021 10:51 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 27. Ngày quay 01/08/2021 10:52 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 28. Ngày quay 01/08/2021 12:34 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 29. Ngày quay 01/08/2021 14:40 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 30. Ngày quay 01/08/2021 14:40 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 31. Ngày quay 01/08/2021 14:40 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 32. Ngày quay 01/08/2021 14:43 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 33. Ngày quay 01/08/2021 15:26 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 34. Ngày quay 01/08/2021 15:34 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 35. Ngày quay 01/08/2021 15:49 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 36. Ngày quay 01/08/2021 16:15 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 37. Ngày quay 01/08/2021 16:20 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 38. Ngày quay 01/08/2021 16:55 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 39. Ngày quay 01/08/2021 17:06 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 40. Ngày quay 01/08/2021 17:17 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1020
 41. Ngày quay 01/08/2021 17:17 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1020
 42. Ngày quay 01/08/2021 17:19 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1020
 43. Ngày quay 01/08/2021 17:20 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1020
 44. Ngày quay 01/08/2021 17:20 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1020
 45. Ngày quay 01/08/2021 17:24 người thắng Trần Mạnh - 0816560000 mã dự thưởng 1020
 46. Ngày quay 01/08/2021 17:24 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 47. Ngày quay 01/08/2021 17:54 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 48. Ngày quay 01/08/2021 18:02 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 49. Ngày quay 01/08/2021 18:02 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 50. Ngày quay 01/08/2021 18:02 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 51. Ngày quay 01/08/2021 18:03 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 52. Ngày quay 01/08/2021 18:03 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 53. Ngày quay 01/08/2021 18:05 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 54. Ngày quay 01/08/2021 18:08 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 55. Ngày quay 01/08/2021 18:09 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 56. Ngày quay 01/08/2021 18:09 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 57. Ngày quay 01/08/2021 18:09 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 58. Ngày quay 01/08/2021 18:09 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 59. Ngày quay 01/08/2021 18:15 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 60. Ngày quay 01/08/2021 18:15 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 61. Ngày quay 01/08/2021 18:16 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 62. Ngày quay 01/08/2021 18:16 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 63. Ngày quay 01/08/2021 18:17 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 64. Ngày quay 01/08/2021 18:18 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 65. Ngày quay 01/08/2021 18:19 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 66. Ngày quay 01/08/2021 18:23 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 67. Ngày quay 01/08/2021 18:24 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 68. Ngày quay 01/08/2021 18:28 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 69. Ngày quay 01/08/2021 18:29 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 70. Ngày quay 01/08/2021 18:29 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 71. Ngày quay 01/08/2021 18:29 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 72. Ngày quay 01/08/2021 18:29 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 73. Ngày quay 01/08/2021 18:39 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 74. Ngày quay 01/08/2021 18:40 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 75. Ngày quay 01/08/2021 18:41 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 76. Ngày quay 01/08/2021 19:42 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 77. Ngày quay 02/08/2021 14:09 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000
 78. Ngày quay 02/08/2021 14:13 người thắng Không có người trúng thưởng mã dự thưởng 0000